Foreningen Broklappen Marstal
  Bestyrelse  
|
  Donationer/medlemskab  
|
  Forside  
|
  Generalforsamling  
|
  Tidligere opdateringer  
|
  Vedtægter  
|
  Vores annoncer  

 Opdatering fra bestyrelsen 29. april 2016:

Langeland kommune har nu modtaget et svar fra Statsforvaltningen.

Af svaret fremgår det, at man kan skrive lange breve uden nogen sinde at svare. I hvert fald er svaret fra Statsforvaltningen så intetsigende, at det må betragtes som et "ikke-svar".

Svaret er indsat i kursiv nederst i denne opdatering.

Hvad så fremadrettet?

  • Vi har efter at have set dette "ikke-svar" haft kontakt med Langelands borgmester Bjarne Nielsen og med Knud Gether.

  • Begge er stadig helt dedikerede til sagen, og sagen rejses derfor på ny i deres Økonomiudvalg, hvorefter man vil bede Statsforvaltningen om et egentligt svar.

  • Vi vil igen afvente dette svar og derefter – hvis det er positivt – tage et endeligt møde med Ærø Kommune og Langeland kommune for at afklare de sidste detaljer.

  • Derefter vil vi skrive til tilsagnsgivere og tilbudsgivere for at se om økonomien stadig hænger sammen

Selv om der således igen bliver spildt tre måneder, så er der da heldigvis god tid i forhold til næste sommer.

Så vi håber stadig på og regner med, at indsættelsen af Strynøfærgen til Marstal kan ske fra næste sommer.

På bestyrelsens vegne

Søren Vestergaard


 

Statsforvaltningens svar til Langeland

Henvendelse og anmodning om forhåndsudtalelse vedrørende Langeland Kommunes j.nr. 16/3030 - færgerute mellem Rudkøbing og Marstal

Statsforvaltningen har modtaget henvendelse af 13. februar 2016 med bilag fra Arno Holmsted Kruse om lovligheden af Langeland Kommunes oprettelse og drift af færgeforbindelse mellem Rudkøbing og Marstal.

Statsforvaltningen har endvidere modtaget henvendelse af 9. marts 2016 fra Langeland Kommune , hvor kommunen henviser til Arno Holmsted Kruses anmodning af 13. februar 2016. Kommunen oplyser,, at den - ligesom Arno Holmsted Kruse - ønsker Statsforvaltningens udtalelse, da der i kommunalbestyrelsen ikke er enighed om lovligheden af færgeruten.

Kommunen oplyser, at den ikke på nuværende tidspunkt har besluttet at oprette ruten. Et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 8 februar 2016 at lade et revisionsfirma udarbejde et overslag over den forventede økonomi i driften. Det blev samtidig tilkendegivet, at man - som det tidligere var besluttet - ønskede en juridisk afklaring af lovligheden af etableringen af en sådan færgerute.

Kommunen bemærker, at det fortsat er den administrative vurdering, at en færgerute mellem Rudkøbing og Marstal i tre sommermåneder ikke vil være i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne eller bestemmelserne om færgebetjening af de danske småøer, når Ærø Kommune ikke ønsker at deltage i etableringen.

Statsforvaltningen finder ikke at kunne afgive en forhåndsudtalelse på baggrund af kommunens henvendelse af 9. marts 2016. En vejledende forhåndsudtalelse gives i situationer, hvor kommunalbestyrelsen agter at træffe en beslutning om en disposition, men hvor kommunalbestyrelsen er i tvivl om lovligheden heraf.

Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at det ikke fremgår af henvendelsen, hvorvidt kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune agter at træffe beslutning om at oprette den pågældende færgeforbindelse. Vi henviser i den forbindelse til referat af kommunalbestyrelsesmøde den 8. oktober 2015, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen traf beslutning om at stoppe projektet og til kommunens beskrivelse af resultatet af kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 8 februar 2015.

Statsforvaltningen foretager sig derfor ikke videre på baggrund af kommunens henvendelse på det foreliggende grundlag

Statsforvaltningen foretager sig tilsvarende ikke videre på baggrund af Arno Holmsted Kruses henvendelse på det foreliggende grundlag.

Hvis Statsforvaltningen på et senere tidspunkt på baggrund af en ny henvendelse fra kommunen måtte afgive en vejledende forhåndsudtalelse, vil vi sende en kopi til Arno Holmsted Kruse til orientering.

Dette brev er sendt il Arno Holmsted Kruse og til Langeland Kommune.

Med venlig hilsen

Susan Starzet


Du kan se referat og beretning for 2015 på fanebladet "Generalforsamling" i menuen ovenfor.

Tidligere forside-nyheder har nu også fået deres eget faneblad "Tidligere opdateringer"

 

Opdateret:     30. april 2016

temp0040_th_nw   temp0040_th_ne
temp0040_reddot

 

 

Færgelejet i Marstal - ligger der og venter på at blive brugt :-)

 

temp0040_th_sw   temp0040_th_se